St. Kl.Ohridski Logo

ЗА НАС И НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ

Електронният портал Bibliotheca Slavica възникна като продължение на дългогодишната работа на наши колеги хуманитаристи и без тях появата ни е немислима.

Най-важното ни послание е да свържем познати и значими събития в българската духовна история, като ги направим видими в електронното пространство. Bibliotheca Slavica дигитализира трудно достъпни старопечатни издания, книги и документи от фонда на библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът въвежда в творчеството на средновековните книжовници и техните произведения, предлага детайлно описание на най-старите графични системи на православната книжовна традиция, съпътствани от библиографии и коментари на водещи специалисти.

Структурата на библиотеката се опира най-вече на постигнатото от българската славистика и хуманитаристика. Това определя както избора на авторските коментари, така и на представените университетски учени и преподаватели. Тематичните и проблемните акценти се обуславят най-вече от специализацията и състоянието на научното познание у нас в близкото или далечното минало.

Информацията в Bibliotheca Slavica е предназначена за две основни категории читатели – студенти и преподаватели. Надяваме се пълнотекстовото представяне да улесни обучението в български и чуждестранни университети, а (био)библиографската справочна информация да систематизира познанието върху голяма част от историята на българската славистика и хуманитаристика. Специализираният характер на портала не търси вниманието на най-широкия кръг потребители (и автори) в Мрежата, тъй като има своите изкушени читатели.

Структурата на страниците позволява обогатяване и допълване с нови рубрики. Първите две години от реализацията на нашия проект ни обнадеждиха – съдържанието на библиотеката закономерно се променя в зависимост от представените автори и текстове. Това обяснява и нарастващия брой на страниците, които добавяме и планираме като предстоящи задачи успоредно с активирането на подготвените вече файлове.

Всички текстове, достъпни чрез Bibliotheca Slavica (в случаите, когато това е необходимо), се дигитализират със съгласието на техните автори. Надяваме се, че свободният достъп до страниците на нашия портал няма да повлияе върху коректното ползване на авторските продукти.

Анна Ангелова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров, Искра Ликоманова, Лиляна ПетковаAbout Us and Our Intentions

The electronic portal Bibliotheca Slavica (is thought as a) has come into being as a continuation of the many years of work of our colleagues humanitarians. Without them our site is unthinkable.

Our most important intention is to connect known and important events in the Bulgarian intellectual history by making them visible in the internet space. Bibliotheca Slavica digitalizes hard to access protoprints, books and documents from the library fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The project introduces the works of mediaeval men of letters, and their original texts, offers a detailed description of the oldest writing systems in the Orthodox tradition accompanied by bibliographies and the comments of leading specialists.

The structure of the library leans, above all, on the achievements of the Bulgarian Slavistics and humanities. This is what determines the choice of authors’ comments, as well as the presented university scholars and instructors. The thematic accents and the focus on issues are mainly defined by the specialization and the condition of the scientific knowledge in Bulgaria in the most recent and more distant past.

The information in Bibliotheca Slavica is designed for two basic categories of readers- students and instructors. We hope that the full-size text presentation will enhance the teaching at both Bulgarian and foreign universities, while the information in the (bio) bibliographic reference will systematize what is known about a big portion of the history of the Bulgarian Slavistics and humanities. The specialized nature of the site does not seek the attention of the widest range of internet users, (and authors) since it has its own interested readers.

The structure of the web-pages allows for enriching, and adding new headings, and topics. The first two years have been encouraging for us – the library content is changing naturally in accordance with the presented authors and texts. This, too, explains the increasing number of pages, which we are adding and planning as upcoming tasks, while activating the already prepared files.

All texts, accessible through Bibliotheca Slavica (whenever this is necessary) are made computer accessible with the permission of their authors. We hope that the free access to the pages of our website will not affect negatively the appropriate usage of the copyright products.

Anna Angelova, Andrey Boyadjiev, Dobromir Grigorov, Iskra Likomanova, Lilyana Petkova


 
Copyright 2003 © by Bibliotheca Slavica Team