Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Архив на проф. Стоян Романски

Колекцията „Архив на проф. Стоян Романски“ включва 380 ръкописни дипломни работи по етнография, защитени в катедрата по Славянска филология под ръководството на проф. Романски в периода от 1929 г. до 1952 г. Дипломните работи не са достъпни пълнотекстово. Всеки ръкопис е представен с титулна страница и подбрани емблематични страници, които включват речник на непознатите думи, илюстрации и снимки. Оригиналните документи се ползват в библиотеката при специален режим. 

Към колекцията