Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Обучения за развитие на информационните компетентности на докторанти

Модул 1.

В предлагания модул всеки участник ще получи полезна информация и ценни съвети относно:  

1.1. Услугите на Университетската библиотека;  

1.2. Електронния каталог на Университетската библиотека;  

1.3. Дигиталните колекции на Университетската библиотека;  

1.4. Доставката на книги и статии от страната и чужбина чрез междубиблиотечно заемане.    

Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра.

Модул 2.  

Участниците ще имат възможност да се запознаят със: 

2.1. Научните пълнотекстови бази  данни – Science Direct, JSTOR, EBSCO,  CEEOL и др.;

2.2. Наукометричните бази данни – WEB OF SCIENCE и SCOPUS;  

2.3. Ресурси с отворен достъп;

2.4. Възможности за достъп до базите данни с абонамент;

2.5  Съвети и стратегии за търсене. 

Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра ЗАПИШИ СЕ ТУК