Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Летопис за периода от 2008 г. до днес

2008

Извършен е цялостен ремонт на първия етаж на Централна университетска библиотека – централно фоайе, читални, каталожна зала, заемна служба.
Обновена е външната фасада на Централната университетска библиотека.

2009

Експериментално е въведен модул “Обслужване” във филиалните библиотеки Химия и География.

Университетската библиотека премина успешно от ИБИС ALEPH 300 към ИБИС ALEPH 500.

Включване в проекта SU DIGITAL.

Университетската библиотека се включи в проекта НАБИС („Национална академична библиотечно-информационна система”).

Извършен е цялостен ремонт на втория етаж на Централна университетска библиотека.

Създадена е Специализирана читалня към Централна университетска библиотека, предназначена за студенти със специални образователни потребности. Читалнята е оборудвана с необходимата апаратура за нуждите на незрящите студенти – брайлов принтер, брайлов дисплей, увеличител и специализиран софтуер.

По повод 120-годишнината от основаването на СУ „Св. Климент Охридски“ е подготвена и издадена книгата – Книжовни паметници в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” XVI – XX в. / Състав. Анна Ангелова, в съавт. Лиляна Петкова и Виргиния Берберова ; Науч. консултанти – проф. Д. Веселинов и доц. Андрей Бояджиев. 

По случай 120-годишнината от основаването на библиотеката и 140-годишнината от рождението на акад. Стоян Аргиров е публикувано изданието –
Аргиров, Стоян. Избрани трудове / Състав. Анна Ангелова.

2010

Във всички филиални библиотеки е въведен модул “Обслужване” на ИБИС ALEPH.

В работен режим е въведен модул “Междубиблиотечно заемане” от ИБИС ALEPH.

Започва работа по ретроконверсия на каталозите в рамките на проект НАБИС.

Описани и представени са всички книги от личната библиотека на Алфред Оден.
 
Базата данни на Университетската библиотека е присъединена към своден каталог НАБИС.

Библиотека “Журналистика” се премества в ново помещение в реновираното крило на Факултета по журналистика и масова комуникация. Извършена е пълна инвентаризация на фонда на библиотеката, който е подреден в читалните зали и книгохранилището.

2011

В ИБИС ALEPH са създадени библиографски записи на редките и ценни издания в читалня “Студии”.
Юридическата библиотека е реорганизирана.

Публикувана е книгата История на Университетската библиотека 1888-1944 г. с автори Лиляна Петкова и Славка Шопова и научен редактор Анна Ангелова.

Публикувана е книгата Книжевни залиси, посветена на 140-годишнината от рождението на Александър Теодоров-Балан с автори Анна Ангелова и Д. Веселинов.

2012

Въведено е удължено работно време (включително и в събота) по искане на студентите:

до 23.00 ч. за потребителите на Централна университетска библиотека;
до 24.00 ч. във филиалната библиотека в “Студентски град”, бл. 42 Б.

В рамките на проекта НАБИС приключва ретроконверсията на сводния каталог на чуждите книги, както и на каталога на книгите на чужда кирилица. Стартира ретроспективната конверсия на каталога на книгите на български език.

Започва работата по формиране на дигиталните библиотечни колекции с помощта на софтуерния продукт DigiTool. Сканирани са и са обработени над 30 000 с., които са представени в следните 6 дигитални колекции:

Български старопечатни издания (1806-1878);
Чужди старопечатни, редки и ценни издания (XVI-XX в.);
Архив на акад. Стоян Романски;
Автореферати на дисертации, защитени в СУ “Св. Климент Охридски”;
Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”;
Учебни ресурси.

Въведена е услугата онлайн заявка в Централна университетска библиотека.

Инсталиран е и е пуснат в експлоатация от направление “Автоматизация” файлов сървър, който се използва за архивиране на дигиталните обекти на Университетската библиотека.

През м. септември приключва успешно работата по проекта по Оперативна програма Регионално развитие, включващ ремонт и климатизация на 1000 кв. м. от книгохранилището на Централна библиотека и цялостна реконструкция, обновяване и климатизация на филиална библиотека “Филологии”.

На 1.10.2012 г. е открита официално за читатели реконструираната библиотека “Филологии”.

Преустроена е читалня “Медиатека”.

2013

Интегриран е модул “Учебни ресурси” към електронния каталог на библиотеката.

Дигитализирани са личният фотоархив, ръкописните лекции и научните публикации на акад. Стоян Аргиров.

Създаден и пуснат в онлайн режим е нов сайт на библиотеката.

По проект “Itineraires balkaniques 16-19 s.” Университетската библиотека е дигитализирала 12 книги – общо 4049 с., от които 967 с. са в текстови формат. В проекта участват  Университетската библиотека, Националната румънска библиотека, Университетската библиотека „Светозар Маркович“, Белград.

Библиотека “Физика” е реорганизирана, като 80% от фонда на библиотеката се ползва на свободен достъп.

Разширена и реорганизирана е Юридическата библиотека.

В Централна университетска библиотека е ремонтиран първият етаж от централното книгохранилище, където са осигурени много добри условия за съхранение на около 50 000 т. книги.

2014

В електронния каталог на Университетската библиотека са въведени 554 курса с библиографска информация за препоръчителната и задължителна литература, покриваща по-голямата част от дисциплините, изучавани в първи курс на всички специалности в Софийския университет и 28 курса, които съдържат пълнотекстови материали.

Приключва първият етап от работата по проект НАБИС. Създадени са над 620 000 записа в електронния каталог, като е приключена ретроспективната конверсия на сводните каталози на Университетската библиотека.

Създава се Дигитална научно-изследователска библиотека “Зограф”, ситуирана в библиотека „Филологии“.

Библиотека “Математика и информатика” е изцяло преустроена със средства на факултета, като се обособява самостоятелно книгохранилище, оборудвано с подвижни стелажи.

Изцяло реорганизирана и преместена в ново помещение е и библиотека “Класическа филология”.

В сградата на Централна библиотека с лично дарение на проф. Ал. Димчев е извършен ремонт на приземния етаж и е обособена “Стая на библиотекаря”.

2015

В рамките на продължението по проект НАБИС е извършено аналитично описание на всички серии на Годишника на Софийския университет.

Излизат от печат първите два тома от Речник на френските думи в българския език / Димитър Веселинов, Анна Ангелова. София : Унив. изд., 2015. Т. 1. А-В, 508 с.; Т. 2. Г-Й, 530 с.

2016

Разширяване на дигиталните колекции. Създадени са общо 13 колекции, съдържащи над 2050 заглавия.

Излизат от печат:

Речник на френските думи в българския език / Димитър Веселинов, Анна Ангелова. София : Унив. изд., 2016. Т. 3. К-Л, 423 с.; Т. 4. М-П, 661 с.

Historical Perspective of the Libraries and Open Access : An Experience of Bulgaria. New York : Lambert, 2016. 108 p.

Георги Близнашки : Научна библиография / Състав. Елена Койчева ; Ред. В. Цокева. София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. 64 с.

2017

Излизат от печат:

Завършва издаването на Речник на френските думи в българския език / Димитър Веселинов, Анна Ангелова. София : Унив. изд., 2017. Т. 5. Р-Т, 617 с.; Т. 6. У-Я, 552 с.

В Университетската библиотека постъпват личните библиотеки на немския историк проф. Хайнц Духард, която се съхранява в Централна библиотека и личната библиотека на английския теолог Джералд Бонер, която се съхранява в библиотека Теология.

2018

Университетската библиотека е удостоена с почетната награда „Знак за качество“ на първия конкурс „Знак за качество“, проведен от Университетския център по управление на качеството. Наградата е връчена за устойчивата работа на Университетската библиотека, непрекъснатия стремеж към повишаване на качеството и въвеждането на нови технологии при осъществяване на библиотечните процеси.

Публикувани са:

Алманах на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ : 1888-2018 / Предг., авт. и науч. ред. Анна Ангелова ; Състав. Анна Ангелова, Биляна Яврукова, Соня Бояджиева, Малина Димитрова ; Ред. Бистра Драголова ; Прев. на англ. ез. Биляна Яврукова ; Фотогр. Б. Карастоянов, Вл. Господинов. София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018. – 280 с. : с цв. ил.

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1892-2017 / Състав. Явор Михайлов, Людмила Никова, Йоланта Георгиева, Стефка Захариева ; Ред. кол. Сашо Пенов – гл. ред. и др. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018. – 1047 с., 32 с. цв. ил.

2019

Фондът от раритети на библиотеката се обогатява с 57 редки и ценни издания, богословски и философски съчинения от XVI до XIX в. на латински, френски, италиански, английски, руски и църковнославянски език,закупени от колекционера Ангел Радушев .

Библиотека преминава към софтуерния продукт DSpace за организиране на дигиталните колекции, които нарастват до 15:

Литература за читатели със специални образователни потребности (411 заглавия);

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (209 тома);

Автореферати на дисертации, защитени в СУ „Св. Климент Охридски“ (1658 заглавия);

Научни публикации на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ (238 заглавия);

Учебна литература (546 ресурса);

Архив на акад. Стоян Аргиров (239 ресурса);

Архив на проф. Стоян Романски (377 заглавия, непълнотекстово);

Библиотека на проф. Боян Пенев (4111 заглавия, непълнотекстово);

Ръкописи (48 заглавия);

Български старопечатни издания (68 заглавия);

Колекция „Славика“ (1822-1922) (86 заглавия);

Чужди старопечатни, редки и ценни издания (XVI-XX в.) (37 заглавия);

Автореферати на дисертации, защитени в други висши училища и научни институти (13 заглавия);

Фотографии (75 ресурса);

Периодични издания (9 заглавия в 215 тома)

Реновирано е фоайето на Централна университетска библиотека.

2020

Излиза от печат:  Български старопечатни издания 1806-1878 : Изследване на колекцията на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ / Анна Ангелова ; Науч. ред. Димитър Веселинов. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020. – 416 с. : с факс.