Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Летопис за периода от 1945 г. до 1988 г.

1945 

За директор  е назначен Асен Ковачев, дългогодишен библиотекар и библиограф в Университетската библиотека. 

1 май 

След бомбардировките и евакуацията, Университетската библиотека възстановява нормалната си работа и отваря врати за читателите си.   

1947 

До 1950 г. постепенно се отделят библиотеките към Богословския, Агрономо-лесовъдния, Стопанския, Медицинския и Ветеринарно-медицинския факултети, които стават основа на библиотеките на съответните нови висши учебни заведения.    

1948 

Обособява се факултетската филиална библиотека при Юридическия факултет като се обединяват семинарните библиотеки при факултета.   

1950 

Оформя се структурата на Централната библиотека като се обособяват основните отдели: 

Комплектуване и международен книгообмен; 

Каталогизация на книжните фондове; 

Обслужване на читателите и книжни фондове; 

Научно-библиографски. 

Започва изработването на предметен каталог, поддържан до 1960.    

1951

Приема се  Правилник на Университетската библиотека.   

1952 

За директор е назначен преподавателят по латински език в Университета Йордан Братков. 

Започва редакция на азбучния каталог на книгите, набавени след 1938 г., съобразно новата инструкция за описание на книгите от 1951-1952 г.    

1953 

Окончателно се оформя структурата на Университетската библиотека, изградена от Централна библиотека с филиали. Създава се отдел “Филиални библиотеки” с ръководител Славка Шопова.    

1954 

Въвежда се единна регистрация на читателите в Централната библиотека. 

Създава се най-голямата филиална библиотека “Филологии”, която обединява семинарните библиотеки при славянския семинар (1897), семинара по сравнителна литературна история (1911/12) и библиотеката на института по германска, френска и английска филология. 

Създава се библиотечна сбирка към катедрата по археология при Историческия факултет. 

Публикуван е : Спътник на читателя. София : Наука и изкуство, 1954. 79 с. Авт. : Тодор Попилиев, Елена Душкова 

Поставя се началото на научна група по проблемите на библиотекознанието и библиографията с назначаването на първия научен сътрудник в Университетската библиотека – Сълза Петканова.   

1955 

Публикуван е библиографският указател ”Диалектически и исторически материализъм”.  София : Наука и изкуство, 1955. 188 с. Авт.: Сълза Петканова и Елена Мичева    

1956 

За директор на Университетската библиотека е назначен Никола Червенков. 

Започва цялостна проверка на книжния фонд, завършена през 1960 г. 

Поставя се началото на изграждането на служебен азбучен каталог на книгите с функции на своден каталог за мрежата на Университетската библиотека.   

1957 

Публикуван е указателят: Българска художествена литература и критика. София : Наука и изкуство, 1957. Авт.: Тодор Попилиев 

Т. 1. 1944-1954.  1957.  222 с.

1958 

Започва отпечатването на поредица от многотомни библиографски указатели, подготвени от сътрудници на библиотеката. 

Библиография на славянското литературознание и фолклор. 

Т. 1. 1955 – 1956. БАН, 1958. 203 с. Авт. : Стоянка Андреева 

Т. 2. 1957 – 1960. Наука и изкуство, 1963. 336 с. Авт. : Стоянка Андреева, Лазарина Станишева   

Т. 3. 1960 – 1965. Наука и изкуство, 1968. 589 с. Авт. : Стоянка Андреева, Лазарина Станишева 

Т. 4. 1966 – 1970. СУ “ Кл. Охридски”, 1973. 915 с. Авт. : Стоянка Андреева, Невяна Белева, Цветанка Кирова, Лазарина Станишева. 

Т. 5. 1971 – 1975.  СУ “Кл. Охридски”, 1978. 1189 с. Авт. : Весела Хрусанова, Лазарина Станишева, Невяна Белева, Стоянка Андреева, Цветанка Кирова 

Т. 6. 1976 – 1980. СУ ”Кл. Охридски”, 1983. 1305 с. Авт. : Весела Хрусанова, Лазарина Станишева, Мария Капитанова, Цветанка Кирова    

Книги и периодични издания в НР България. София : Бълг. библиогр. институт “ Елин Пелин”. 

1958 / Израб. Ангелина Кирмагова. 1960. 16 с. 

1959 / Израб. Ангелина Кирмагова.1961. 14 с. 

1960 / Израб. Ангелина Кирмагова, Димитър Бошнаков. 1961. 6 с.     

1959 

Приема се  Правилник на Университетската библиотека.    

1960 

Започва преустройство на съществуващия систематичен каталог на книгите, набавени след 1938 г. въз основа на новата класификационна схема за научните библиотеки в България от 1958 г. Паралелно се изработва предметен показалец към него.    

1961 

Сътрудници на библиотеката съставят учебно помагало за студентите от специалност философия: 

Философията от епохата на Възраждането до втората половина на ХІХ в.: Ч. 1. От Възраждането до втората половина на ХVІІІ век / Състав. Елка Панова, Людмила Генова, Сълза Петканова ; Прев. Людмила Генова, Сълза Петканова. София : Наука и изкуство, 1961. 514 с.    

1962 

Създава се факултетската филиална библиотека при Биологическия факултет чрез обединяването на институтските библиотеки към факултета.    

1963 

Издават се няколко библиографски указатели в различни научни области: 

Кирил и Методий. Библиография на българската литература 1944 – 1963.  София : Соф. държ. унив. “Климент Охридски”, 1963. 45 с. Авт. : Анна Паунова, Ангелина Кирмагова 

Някои непубликувани материали за проф. М. П. Драгоманов. Заслугите му за Соф. Университет и неговата библиотека. София : Нар. библ., 1963. с. 223-246. Авт.: Никола Червенков. Отпеч. от Известия на Нар. Библ. и библ. на Соф. държ. унив. Биолого-геолого-географски факултет : Т. 3.  

Бележки върху стратиграфията на горната креда и палеогена в Айтоска Стара планина. Отпечат. от Годишник на Соф. унив. Биолого-геолого-географски факултет. Кн. 2. Геология : Т. 56. За 1961/62. Авт. : Васил Цанков, Маргарита Кехайова   

1965 

Излиза от печат библиографския указател: Разтвори. София : Наука и изкуство, 1965. 128 с. Авт.: Димитър Трандафелов и Сълза Петканова   

1966 

В структурата на Университетската библиотека се обособява самостоятелен отдел “Международен книгообмен” с ръководител Никола Станев.   

1967 

Отпечатват се библиографските указатели: 

Из историята на химията : Ч. 1. От античността до алхимията. София : Наука и изкуство, 1967. 144 с. Авт. : Димитър Трандафелов и Сълза Петканова  

Съветска художествена литература в България 1955-1965. Библиогр. справочник. С., Нар. библ. Кирил и Методий. 508 с. Авт.: Здравка Орешкова, Стефан  Кънчев и Сийка Танчева   

1968 

Издава се: Българо-немски културни отношения 1806-1966. Библиография. София : Нар. библ. “Кирил и Методий”, 1968. 222 с. Авт.: Стефан Кънчев,  Траян  Радев 

Поемата на Григор Пърличев “Скендербей” на български език: Ив. Леков. – В: Пред VІ международен конгрес на учените слависти. София : Наука и изкуство, с. 129-136. Авт.: Теофана Ангелиева. Отпеч. от Език и литература, 23, 1968, Кн.3.     

Текстове за упражнения по гръцки език.. София : Софийски Университет “Климент Охридски”, 1968. 70 с. Авт.: Теофана Ангелиева. Циклопеч.   

1969 

Обособява се библиотека към катедра “Научен комунизъм”. 

Публикувани са библиографските указатели: 

Българска кирило-методиевска библиография за периода 1963-1968 г. София : БАН, 1969. Авт. : Иван Дуйчев, Ангелина Кирмагова, Анна Паунова       

Библиография на дисертациите, защитени в България. 1929 – 1969.  София : Унив. библиотека, 1969.  593 с. Авт. : Лазаринка Станишева, Славка Шопова    

1970 

Създава се Библиотеката за учебна литература в Студентския град. 

Постановление № 2 на МС определя Университетска библиотека за методичен център на вузовските библиотеки от мрежата на МНП.    

1972 

Приема се правилник на Университетска библиотека.

Издава се: Библиография на българската ономастика 1960 – 1970.  София : СУ „Климент Охридски“, 1972.  60 с. Авт. : Иван Дуриданов, Стоянка Андреева   

1973 

Публикува  се: Био-библиография на преподавателите от Факултета по западни филологии. София : СУ „Климент Охридски“, 1973. 522 с. Авт.: Теофана Ангелиева, Анна Паунова и Весела Хрусанова.

1974 

Публикуват се библиографските указатели: Библиография  на дипломните работи, защитени в Химическия факултет 1955 – 1973.  София : СУ “Кл. Охридски”, 1974. 240 с. Авт. : Донка Колева

Украинска съветска художествена литература и литературна критика в България 1917 – 1974. София : СУ “Кл. Охридски”, 1974.  252 с. Авт. : Весела Хрусанова   

1975 

За директор на Университетската библиотека е назначен Стефан Кънчев, библиограф, н. с. ІІ ст.    

1976 

Отпечатват се библиографските указатели:

Български книги. 1944 – 1969. Т. 1-14. София, НБКМ, 1976. Състав. : Стефан, Кънчев, Велчо Ковачев, Павлина Едрева 

Съпоставително изследване на български език с други езици. – В: Бюлетин за съпоставително изследване на бълг. ез. с др. ез., 1976,  № 4.  83 с. Авт. : Весела Хрусанова.   

1977

В резултат на тежката книгохранилищна криза от Централната библиотека са изнесени за депозиторно съхранение 45 000 тома чужда литература, фонда от дисертации, фонда БЛЗ, остарели учебници, дублетни справочници и др. издания от фонда на студентската читалня.    

1977- 1978 

Създава се депозиториум (бл. 51 Студентски град) за съхранение на малко ползвана литература от филиалните библиотеки (Юридическа, Френска, История, Педагогика, География, Геология, Философия и Филологии ), в който са изнесени около 30 000 тома.           

1978 

Сградата на библиотеката е обявена за архитектурен и исторически културен паметник.   

1979 

Публикува  се: 

Библиография на дисертациите, защитени в България 1965 – 1972. София : Унив. библиотека, 1979. 699 с. Авт. : Лазаринка Станишева, Славка Шопова   

1980 

Създава се Библиотеката по журналистика при Факултета по журналистика и масова комуникация. 

Излизат библиографските указатели: Библиографски указател на литературата по въглищните басейни и находища в България. София : СУ “Св. Климент Охридски”, 1980. 132 с. Авт.: Георги Шишков, Маргарита  Кехайова и Светлана  Стайкова   

Библиография на българската ономастика : 1940 – 1970. София : СУ “Кл. Охридски”, 1980.  401 с. Авт. : Иван. Дуриданов, Стоянка Андреева 

Климент Охридски : Библиография 1945 – 1980.  София : СУ “Климент Охридски”, 1980. Авт. : Валерия Стоева, Здравка Орешкова, Кремена Петкова, Лиляна Неделева 

Римското владичество, късната античност и тракийското наследство : Библиография 1970-1980.  София : Унив. библ., 1980.  91 с. Авт. : Валерия Стоева, Весела Хрусанова, Здравка Орешкова, Лиляна Неделева    

1980-1981 

Изнасят се на депозиторно съхранение (бл. 50 Б, Студентски град) пасивни части от фонд периодични издания на ЦБ – 1578 заглавия в 15 000 тома.    

1981 

Излизат указателите: 

Съветска художествена литература в България 1966 – 1978. Био-библиографски справочник. Т. 1-2. София : НБКМ, 1981. Авт. : Стефан Кънчев, Весела Хрусанова, Здравка Орешкова.

Летопис за живота и творчеството на Иван Вазов. София : Наука и изкуство, 1981.

Ч. 1. (1850-1895). 1981. 706 с. Авт.: Милка Марковска.

1983 

Публикува  се: 

Кирилометодиевска библиография 1940 – 1980. София : СУ “Кл. Охридски”, 1983. 723 с. Авт. : Иван Дуйчев, Ангелина Кирмагова, Ана Паунова.  

1984 

Основава се филиалната библиотека при Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии.    

1985 

Създава се отдел “Редки и ценни издания” с ръководител Лиляна Петкова.         

Излизат библиографските справочници:

Захари Стоянов : [Библиография]. София : СУ “Климент Охридски”, 1985. 197 с. Авт.: Теофана Ангелиева, Стефан Чирпанлиев, Тодор Димов. 

Националният библиотечен фонд по езиковедска русистика = The National library collection of the linguistics of Russian: [Изследване]. София : СУ ”Климент Охридски”, 1985. 228 с. Авт. : Лазаринка Станишева.

1986 

Излизат библиографските указатели: 

Въглища и въглищни басейни в България 1882-1984 : Библиография.  София : СУ “Св. Климент Охридски”, 1986. 164 с. Авт.: Георги Шишков, Маргарита Кехайова и Светлана Стайкова.

Ивайловградската селищна система : В помощ на участниците в Дългосрочната комплексна експедиция “Ивайловград” 1975 – 1984.  София : СУ “Климент Охридски”, 1986.  45 с. Авт. : Стефан Кънчев, Пенка Трошанова, Здравка Орешкова-Завялова, Весела Хрусанова, Цветанка Кирова-Георгиева.   

1987 

Библиотеката при Факултета по начална и предучилищна педагогика се присъединява към структурата на Университетската библиотека. 

Излиза литературният сборник “Учителю мой”. София : Народна просвета, 1987. 360 с. Състав.: Стефан Кънчев.      

1988 

октомври 

Тържествено се отбелязва 100-годишнината на Университетската библиотека. 

Открива се Библиотека към Центъра за славяно-византийски проучвания “Академик Иван Дуйчев” при Софийския университет. 

По повод на юбилея сътрудниците на библиотеката подготвят: 

Алманах на Софийския университет  1939 – 1988 : Ч. 1-3. София :Унив. изд. “Климент Охридски”, 1988-2000. Авт.: Милка Алексиева, Фани Ангелиева, Стоянка Андреева, Вергиния Аризанова, Цветанка Георгиева, Христина Дарева, Людмила Димитрова, Росица Димитрова, Елена Иванова, Марина Йовева, Мария Капитанова, Маргарита Кехайова, Ангелина Кирмагова, Емануила Койнова, Донка Колева-Шумова, Мария Кънева, Стефан Кънчев, Александра Ляпчева, Антоанета Минкова, Виктория Митушева, Ани Николова, Анна Паунова, Поляна Петканова, Лиляна Петкова, Юлия Славова, Пенка Трошанова, Цветанка Хаджова, Весела Хрусанова, Дафинка Цветкова, Александра Цекова, Славка Шопова, Нина Шуманова, Татяна Янакиева, Иванка Янкова.

Сто години Университетска библиотека. – В: Библиотекар, 1988, № 9, 48 с. Авт.: Стефан Кънчев, Мария Капитанова, Лиляна Сазданова, Анна Ангелова, Иванка Янкова, Весела Хрусанова, Елена Кирова, Александър Димчев.