Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Обучения

Университетската библиотека организира онлайн обучения за повишаване на информационната компетентност на студенти и докторанти. 

Целта на обученията е да представят широката гама от услуги и информационни ресурси, които предлага Университетската библиотека, и да подпомогнат изграждането на умения за търсене, оценяване и използване на научна информация.

  • Обучения по информационна грамотност за студенти
  • Обучения за развитие на информационните компетентности на докторантите

Обученията по информационна грамотност за студенти са с практическо приложение и включват:

1. Работа с електронния каталог и откриване на библиографски източници по дадена тема;

2. Възможности за прецизиране на резултатите от търсенето по различни параметри: език на изданието, година на публикуване, вид на ресурса, наличност във филиална библиотека;

3. Онлайн заявка на книги и периодични издания през електронния каталог; 

4. Специфика на поръчката на периодични издания;

5. Търсене на пълнотекстови ресурси, достъпни чрез онлайн каталога;

6. Представяне на дигиталните колекции на Университетската библиотека с акцент върху колекцията „Учебна литература“;

7. Запознаване с електронните услуги и ресурсите, които предлага Университетската библиотека.

* Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра.

ЗАПИШИ СЕ ТУК

*Забележка:  

Обученията са групови и се провеждат през цялата академична година без ограничение в броя на посещенията. След подадена заявка желаещите ще получат линк и код за достъп.

Университетската библиотека предлага следните обучения за развитие на информационните компетентности на докторантите в Софийския университет:

Модул 1.  

В предлагания модул всеки участник ще получи полезна информация и ценни съвети относно:  

1.1. Услугите на Университетската библиотека;  

1.2. Електронния каталог на Университетската библиотека;  

1.3. Сводния каталог НАБИС (включващ каталозите на 40 библиотеки);  

1.4. Дигиталните колекции на Университетската библиотека;  

1.5. Доставката на книги и статии от страната и чужбина чрез междубиблиотечно заемане.    

* Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра.

Модул 2.  

Участниците ще имат възможност да се запознаят със: 

2.1. Научните пълнотекстови бази  данни – Science Direct, JSTOR, EBSCO,  CEEOL и др.;

2.2. Наукометричните бази данни – WEB OF SCIENCE и SCOPUS;  

2.3. Ресурси с отворен достъп;

2.4. Възможности за достъп до базите данни с абонамент;

2.5  Съвети и стратегии за търсене. 

* Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра

ЗАПИШИ СЕ ТУК