Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Химия и фармация

Адрес: 1164 София, бул. „Джеймс Баучър” № 1, ет. 5
Тел.: (+359 2) 8161 450
E-mail: libchem@chem.uni-sofia.bg
Уебсайт: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/biblioteka
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

Библиотеката към Факултета по химия и фармация е създадена през 1948 г. на основата на сбирки, поддържани от преподаватели по различни дисциплини. Най-голяма заслуга за системното комплектуване на нейния богат фонд има проф. Димитър Иванов, благодарение на когото към 1961 г. тя се превръща в първостепенна научна библиотека.
Днес библиотека “Химия и фармация” с богатия си фонд и с разнообразието и качеството на библиотечно-информационните услуги, които предлага, заема едно от водещите места в системата от филиални библиотеки. Тя е четвъртият по големина филиал в структурата на Университетската библиотека. Притежава богата колекция от периодични издания и редки справочници в областта на химическата наука, текущо комплектувани с помощта на немското издателство Springer. 

Фондът й наброява над 63 900 библиотечни единици (книги, енциклопедии, справочни и периодични издания, отраслови електронни ресурси). Библиотеката има 70 читателски места, от които 8 компютъризирани.