Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Философия

Адрес: 1043 София, бул. “Цар Освободител” № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж
Тел.: (+359 2) 9308 390
Е-mаil: philoslib@phls.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30-18.00 ч.

Библиотеката към Философския факултет е основана през 1903 г. като семинарна библиотека, обслужваща нуждите на студентите и преподавателите от Философския институт. Дълго време за устройването на библиотеката всеотдайно работят проф. Ангел Бънков, проф. Кирил Делев Дарковски и др. Голяма част от нейния фонд се формира чрез дарения – от Посолството на Франция, фондация “Фолксваген”, American Psychological Association, Curriculum Resource Center и др. 

От 2007 г. библиотека “Философия” се намира в ново помещение с модерно оборудване, в което потребителите имат свободен достъп до библиотечния фонд. Притежава над 50 400 тома книги, периодични, справочни и библиографски издания и отраслови електронни ресурси. Разполага с 25 читателски места, от които 11 компютъризирани.