Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека за Славяно-византийски проучвания

Адрес: 1618 София, ул. „Проф. Иван Дуйчев“ № 18
Тел.: (+359 2)  8564 982
E-mail: vgboneva@dujcev.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00 ч. 

Библиотеката към Центъра за славяно-византийски проучвания “Акад. Иван Дуйчев” е създадена през 1986 г. В нея се набавят и съхраняват публикации и документи, свързани с българската, византийската и западноевропейската средновековна история, с изкуствознанието, палеографията и литературата от този период. В по-голямата си част нейният фонд е формиран чрез дарения. Наред с личната колекция на проф. Иван Дуйчев (12 000 тома) във фонда й влизат и личните библиотеки на американския византолог проф. Питър Харанис, проф. Веселин Бешевлиев, проф. Велизар Велков, проф. Христо Гандев, проф. Димитър Михалчев, както и отделни серии от библиотеките на проф. Георги Герасимиев, Людмил Басмаджиев, Стивън Рънсиман и други видни медиевисти и византолози. Други дарители са Ватиканската апостолическа библиотека, Британският съвет, Фонд “1300 години България”, Немската научна общност, Националната банка на Гърция, Гръцко-българското дружество във Виена и др.

Днес фондът на библиотеката наброява 60 000 библиотечни единици (монографии, периодика, редки и ценни издания, микрофилми). Изключително ценни са сбирките от славянски, гръцки и ориенталски ръкописи (600 единици), старопечатни книги (250 заглавия), нумизматична колекция (720 византийски монети) и корпус от 20 000 отпечатъци. Библиотеката разполага с 20 читателски места, от които 1 компютъризирано.