Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека по науки за образованието и изкуствата

Адрес: 1574 София, бул. „Шипченски проход“ № 69 А, ет. 3, каб. 322
Тел.: (+359 2) 9706 249 
E-mail: library@fppse.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00 ч.

Библиотека по науки за образованието и изкуствата се присъединява към структурата на Университетската библиотека през 1987 г. Преди това тя функционира като библиотека към Института за детски и начални учители, който през 1984 г. се обособява като Факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

  
Днес това е една модерна библиотека, отговаряща на съвременните изисквания на потребителското търсене на студентите, преподавателите и учителите от курсовете за преквалификация и следдипломна специализация. 

Специализираният й фонд включва над 39 500 библиотечни единици (книги, периодични издания, албуми, електронни ресурси), обхващащи различни области на знанието – теория на възпитанието, дидактика, педагогика, методика на обучението, детска и възрастова психология, логопедия, детска художествена литература, изобразително изкуство, музика, медицина и др. 

Библиотеката разполага с 36 читателски места, от които 3 компютъризирани.