Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Медицина

Адрес: 1407 София, ул. „Козяк“ № 1, ет. 4
Тел.: (+359 2) 9607 503
E-mail: vvpopova1@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.00 – 16.30 ч.

Библиотека “Медицина” се обособява като филиал на Университетската библиотека след възстановяването на Факултета по медицина към Софийския университет през 2003 г. Основа на нейния фонд става библиотеката на Болница “Лозенец”, която се обогатява и допълва със специализирана учебна и научна медицинска литература. Библиотеката осигурява библиотечното и информационното обслужване както на студентите и преподавателите, така и на медицинския персонал на болницата. 
Днес фондът на библиотека “Медицина” наброява 18 000 тома книги, периодични издания, CD/DVD и специализирани бази данни. Читателските места са 38, от които 6 компютъризирани.