Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Национален абонамент

Издаване на сертификати за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ)

Указания за настройките на прокси сървър за използване на базите данни по абонамент

Отдалечен достъп до базите данни е възможен и с допълнителна индивидуална регистрация, която първоначално се извършва на територията на Софийския университет. Регистрацията се осъществява с имейл и лична парола, като с един и същи профил могат да се използват всички допълнителни ресурси към съответната база. Базите данни на Elsevier – Scopus и Science Direct, могат да работят с една регистрация, която задължително се прави с институционален имейл. На всеки шест месеца е необходимо профилът да се отваря на територията на Софийския университет.

Web of Science е мултидисциплинарна платформа за цитирания, част от Clarivate. Включва индексирани и цитирани публикации от научни периодични издания, от рецензирани списания, от списания с отворен достъп, от монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др.

Платформата обхваща следните допълнителни наукометрични ресурси: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote, Publons, Kopernio, Master Journal List.

Scopus е мултидисциплинарна наукометрична и библиографска база данни на издателската група Elsevier. Съдържа индексирани и цитирани публикации от рецензирани научни периодични издания, списания с отворен достъп, монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др.

SciVal  е аналитична база данни, която  предоставя достъп до резултатите от научноизследователската дейност на над 20 000 научноизследователски институции и техните изследователи от 230 държави. Основава се на библиометричните данни за цитирания и наукометрични показатели от базата данни Scopus. Предоставен е достъп до модулите Overview и Benchmarking. Независимо от мястото на ползване достъпът до базата данни е възможен само с регистрация за базите данни на Elsevier.

Science Direct e мултидисциплинарна пълнотекстова база данни, която обхваща научни периодични издания и части от книги в различни области на знанието. Съдържа публикации от рецензирани списания, списания с отворен достъп, части от монографии и сборници, материали от конференции и др.