Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Национален абонамент

Издаване на сертификати за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ)

Отдалечен достъп до базите данни е възможен и с допълнителна индивидуална регистрация, която първоначално се извършва на територията на Софийския университет. Регистрацията се осъществява с имейл и лична парола, като с един и същи профил могат да се използват всички допълнителни ресурси към съответната база. Базите данни на Elsevier – Scopus и Science Direct, могат да работят с една регистрация, която задължително се прави с институционален имейл. На всеки шест месеца е необходимо профилът да се отваря на територията на Софийския университет.

Web of Science е мултидисциплинарна платформа за цитирания, част от Clarivate. Включва индексирани и цитирани публикации от научни периодични издания, от рецензирани списания, от списания с отворен достъп, от монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др.

Платформата обхваща следните допълнителни наукометрични ресурси: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote, Publons, Kopernio, Master Journal List.

Scopus е мултидисциплинарна наукометрична и библиографска база данни на издателската група Elsevier. Съдържа индексирани и цитирани публикации от рецензирани научни периодични издания, списания с отворен достъп, монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др.

Science Direct e мултидисциплинарна пълнотекстова база данни, която обхваща научни периодични издания и части от книги в различни области на знанието. Съдържа публикации от рецензирани списания, списания с отворен достъп, части от монографии и сборници, материали от конференции и др.