Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Математика и информатика

Адрес: 1126 София, бул. „Джеймс Баучър“ 5, ет. 1, ст. 1
Тел.: (+359 2) 8161 571
E-mail: stoilova@fmi.uni-sofia.bg; 
Работно време: понеделник – петък 08.30 – 17.30 ч. 

Библиотеката е създадена през 1951 г. на базата на семинарните библиотеки към отделните математически дисциплини. Формирането на нейния фонд обаче започва още през 1898 г. с дарените 160 тома книги и 26 тома списания от основателите на Физико-математическото дружество. Принос за развитието на библиотечния й фонд през годините имат бележитите математици и университетски преподаватели проф. Антон Шоурек, проф. Кирил Попов, проф. Боян Петканчин, проф. Благовест Долапчиев, проф. Алипи Матеев, някои от които даряват и личните си библиотеки. Дарителската традиция продължава и в наши дни – 400 тома от Indiana University, USA; 200 тома от издателство O’Reilly; 88 тома от личната библиотека на проф. Лев Брутман, Израел; литература от различни организации, преподаватели и частни лица.
Днес библиотека “Математика и информатика” притежава богат специализиран фонд от над 83 700 тома книги, периодични, библиографски и реферативни издания. 

Библиотеката разполага с 31 работни места, от които 4 компютъризирани.