Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека История

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж
Тел.: (+359 2) 9308 407
E-mail:  libhistory@clio.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

Създадена през 1897 г. едновременно с учредяването на Историческия семинар, библиотека “История” притежава богат специализиран фонд от над 67 400 тома книги и периодични издания на български и чужди езици в областите обща история, история на България, етнология, архивознание, изкуство, история на религиите, културология, социология, политология и др. Има и богат справочен фонд от общи и отраслови справочници, речници и енциклопедии, карти, атласи, редки издания по историята на Българското възраждане. Принос за обогатяването на библиотечната колекция имат видните български историци и университетски преподаватели проф. Димитър Агура, проф. Васил Златарски, проф. Александър Бурмов и др.

През 2007 г. библиотека “История” се премества в ново модерно оборудвано помещение. Разполага с 25 читателски места, от които 11 компютъризирани.