Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Изтокознание

Адрес: 1303 София, бул. Тодор Александров № 79, ет. 2
Тел.: 02/829-37-85 / 109
E-mail: ckilcheva@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

Библиотеката е създадена през 1984 г. на базата на малка сбирка към Катедрата по ориенталистика и отделни екземпляри от фонда на библиотека “Филологии” с цел да се задоволи потребителското търсене на студентите от катедрите  „Тюркология и алтаистика“, „Арабистика и семитология“, „Класически Изток“, „Японистика“, „Китаистика“ и „Кореистика“, както и на Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии. 
Библиотека “Изтокознание” е уникална по своята специфика. 

Фондът й включва над 93 300 библиотечни единици (специализирана и художествена литература, периодични и картографски издания, аудио-визуални записи и други елекронни ресурси) на повече от 50 езика по въпроси, свързани с литературата, историята, езика, религията, архитектурата и културата на страните от Изтока. Библиотеката получава редовно дарения от български и чуждестранни учени, както и от посолствата на страните, чиито официални езици се изучават в изтоковедските специалности.