Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека ДЕО

Адрес: 1111 София, ул. “Коста Лулчев” № 27, ет. 1, каб. 102  
E-mail: estanoeva@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 ч. (сряда 9.00 – 12.00 / 13.00 – 14.30 ч.)

През 2015 г. по решение на Академическия съвет на Софийския университет в структурата на Университетската библиотека е включена библиотеката към Департамента за езиково и специализирано обучение (ДЕСО), създадена през 1963 г. към Института за чуждестранни студенти. 

Днес фондът на библиотеката наброява над 23 000 библиотечни единици: книги, учебна и справочна литература, богата колекция от СD и DVD. Преобладава основно специализирана литература в областите „Обучение по български език като чужд” и „Чуждоезиково обучение”. Библиотека ДЕО разполага с 20 работни места, от които 1 компютъризирано.