Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Геохимия

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Южно крило, ет. 4, каб. 77 
Тел.: (+359 2) 9308 405
E-mail: geochem@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч. (сряда 8.30 – 10.30 / 13.00 – 17.30 ч.)

Началото на фондовата сбирка на библиотеката към специалност Геохимия се поставя през 1899 г. с абонирането на първите основни списания по специалността, които се получават и до днес. Специализираният фонд на библиотеката се обособява като самостоятелен през 1909 г. с разделянето на Геолого-петрографския институт на две самостоятелни звена – Минерало-петрографски и Геологически институт. Ценно притежание на библиотеката е колекция от над 400 отпечатъци, подарени от изтъкнати наши и чужди учени, както и дарените лични сбирки на проф. Борис Кольковски, проф. Георги Атанасов, проф. Цоню Димитров и др. 

Днес библиотека “Геохимия” има специализиран фонд в областите кристалография, минералогия, петрология, геохимия, геология, наброяващ 17 100 библиотечни единици (книги, периодични издания, справочници, карти и картографски издания, диапозитиви на минерали, отраслови електронни ресурси). 

Библиотеката разполага със 7 читателски места, от които едно компютъризирано.