Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Геология

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 213 
Тел.: (+359 2) 9308 391
Е-mail: geology_lib@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч. (сряда 9.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч.)

Библиотеката към специалност Геология е създадена през 1899 г. от основоположника на българската геоложка наука и университетскипреподавател Георги Златарски. Той изисква с царски указ прехвърлянето на книги по геология от Народната библиотека и Министерството на търговията към Софийския университет. Фондът на библиотеката нараства с дарените лични сбирки на проф. Георги Златарски, проф. Стефан Бончев, проф. Петър Бакалов и други изтъкнати български геолози и университетски преподаватели. 

Днес библиотека “Геология” притежава най-богатата колекция на Балканския полуостров по обща геология, тектоника, палеонтология, стратиграфия, въглища, нефт и газ. Нейният фонд наброява над 44 600 тома книги, периодични издания, карти, атласи и др.  Библиотеката разполага с 6 читателски места, от които едно компютъризирано.