Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека География

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 2, каб. 262 
Тел.: (+359 2) 9308 396
E-mail: dnenova@libsu.uni-sofia.bg 
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00-17.30 ч. 

Библиотеката към специалност География е основана през 1900 г. от родоначалника на българската географска наука Анастас Иширков. Специализираният й фонд се обогатява с дарения от Българското географско дружество, Географския институт на БАН и др. В библиотеката се съхраняват личните сбирки на университетските преподаватели проф. Гунчо Гунчев и проф. Анастас Иширков. 

Днес библиотека “География” има водещо място в библиотечно-информационното осигуряване на студентите и преподавателите от всички специалности на Геолого-географския факултет. Тя притежава уникална сбирка от карти и атласи.  

Фондът й наброява над 70 800 библиотечни единици (книги, енциклопедии, периодични и справочни издания, карти, атласи, отраслови електронни ресурси).  

Библиотеката разполага с 18 читателски места, от които 2 компютъризирани.