Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Правила за обслужване на читатели

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
            
Чл. 1. (1) Тези правила уреждат взаимоотношенията на читателите с Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, наричана по-долу Библиотека.           
(2) Тези правила са неразделна част от Правилника за организацията и дейността на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и вътрешните актове на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и на нормативните актове, ръководещи библиотечно-информационното дело в страната.
Чл. 2. Библиотеката е единен библиотечно-информационен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и филиални библиотеки към отделните факултети, специалности и катедри на СУ „Св. Климент Охридски” (наричан по-долу Университета).
Чл. 3. (1) Библиотеката обслужва студентите, преподавателите и служителите от Университета, както и пълнолетни граждани и институции от страната и чужбина.
(2) В Библиотеката по изключение се обслужват и ученици от националните гимназии и лицеи в София.
Чл. 4. Отношенията между Библиотеката и читателя възникват с акта на издаване на читателска карта.
Чл. 5. Работното време на Библиотеката се определя със заповед на Ректора на Университета по предложение на директора на Библиотеката.        

РАЗДЕЛ ІІ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ И ПОСЕЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА    
         
Чл. 6. (1) Ползването на библиотечни материали и услуги в Библиотеката става след представяне на читателска карта.
(2) Цената на читателската карта и предоставяните от Библиотеката услуги се определят със заповед на Ректора на Университета (Приложение Ценоразпис на услугите в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”).
Чл. 7. (1) Читателската карта е лична и не се преотстъпва.            
(2) Библиотеката издава три типа читателски карти – годишна, временна и почетна:            
1. годишната читателска карта се издава за срок от една календарна година (от датата на издаване на картата) и се пререгистрира ежегодно;           
2. временната читателска карта се издава за срок от един ден;            
3. безплатна годишна читателска карта се издава на всички читатели със специални образователни потребности;           
4. почетната читателска карта е безсрочна и се издава само с разрешение на директора на Библиотеката. 
Чл. 8. (1) Първичната регистрация на читателите и издаването на читателски карти се извършва в Централната библиотека.
(2) Първичната регистрация на електронни карти на Университета се извършва в Централната библиотека и във филиалните библиотеки.
(3) Във всяка филиална библиотека задължително се извършва безплатна вторична регистрация на читателите.
Чл. 9. (1) За издаването на читателска карта са необходими следните документи:
1. за преподаватели и служители в Университета – служебна карта и заплащане на съответната такса;
2. за студенти, докторанти и специализанти в Университета – заверен документ, снимка (паспортен формат) и заплащане на съответната такса;
3. за външни читатели – лична карта, снимка, попълнена декларация за доброволно предоставяне на лични данни (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД) и заплащане на съответната такса.
(2) На читатели, които са обявили изгубена или открадната годишна читателска карта, се издава нова срещу заплащане.
(3) При промяна на адрес, факултет, факултетен номер, електронен адрес читателите са длъжни да уведомят Библиотеката.
(4) Не се извършва пререгистрация на читатели, които имат просрочени задължения към Библиотеката.
Чл. 10. При регистрацията всеки читател се запознава с услугите, които предоставя Библиотеката, мястото и реда на получаването им и с Правилата за обслужване на читателите.             
Чл. 11. (1) Посещенията в Библиотеката стават срещу представяне на читателска карта.            
(2) Посещенията в отделите на Централната библиотека стават след като служителят на пропуска уведоми съответния отдел.    

РАЗДЕЛ ІII
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА     
        
Чл. 12. Библиотеката предоставя на читателите онлайн каталог, обхващащ фонда на Централната библиотека и филиалните библиотеки.
Чл. 13. (1) Библиотечните материали от книгохранилищата се поръчват със заемна бележка.
(2) Заемната бележка се попълва точно и четливо от читателя и се предава на библиотекаря.
(3) Библиотечни материали от фонда на Централната библиотека могат да се поръчват и с онлайн заявка през каталога.
(4) Поръчките за библиотечни материали от книгохранилищата се изпълняват в срок до двадесет минути.
(5) Поръчки от книгохранилището в блок шест се изпълняват веднъж дневно.
(6) 1. Поръчки за изпълнение от централното книгохранилище, в т.ч. и онлайн заявки се приемат до 17.00 ч. от понеделник до петък.
2. поръчките във филиалните библиотеки се изпълняват в рамките на работното време и съобразно спецификата на съответната библиотека.
(7) При получаване на библиотечни материали в Централната библиотека читателят е длъжен да предостави на Заемна служба читателска карта, контролен лист и номер от гардероба.
(8) При получаване на библиотечни материали от филиалните библиотеки читателят предоставя читателската си карта.
(9) Студентите, докторантите, специализантите, служителите и външните читатели имат право да поръчат до пет тома наведнъж.
(10) Ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания се поръчват на Заемна служба или в съответната филиална библиотека и се ползват при специален режим. Разрешение за ползване на такива материали се дава от ръководителя на направление “Библиотечно-информационно обслужване и фондове” и завеждащите филиални библиотеки.
(11) В случаите, когато поръчката не може да бъде изпълнена, библиотекарят е длъжен да отрази писмено причината върху заемната бележка и да информира читателя.
(12) Всеки читател е длъжен да преустанови работа със заетите от него библиотечни материали петнадесет минути преди края на установеното за съответната библиотека работно време и да ги предаде на дежурния библиотекар.
(13) В Централната библиотека всеки читател има право да запази до пет тома от поръчаните от него библиотечни материали за срок от три дни. След изтичане на този срок, ако материалите не се презапишат, се връщат в книгохранилището. Във филиалните библиотеки запазването на библиотечните материали и срокът за ползването им се определят от завеждащия библиотеката.
(14) Библиотечни материали, налични в един екземпляр във фонда на библиотеката, не се запазват.
Чл. 14. След приключване на работата със заетите от книгохранилището библиотечни материали читателят е длъжен да ги върне на Заемна служба, а ползваните на свободен достъп на дежурния библиотекар в читалнята.
Чл. 15. Библиотеката предоставя достъп до онлайн каталога, бази данни и други информационни ресурси.
(1)   Каталогът е свободен и достъпен през Интернет.
(2) Абонираните бази данни, предоставяни от Библиотеката, се ползват само в рамките на компютърната мрежа на Университета. Преподавателите и докторантите могат да получат отдалечен достъп до базите чрез издаване на сертификат от УЦИКТ.
(3) Базите данни на свободен достъп, посочени на сайта на Библиотеката, се ползват без ограничение.
(4) Отдел “Библиотечно-информационно обслужване” изготвя безплатно тематични и наукометрични справки на регистрираните читатели от Университета – преподаватели, докторанти, студенти и специализанти.
(5) Отдел “Библиотечно-информационно обслужване” изготвя тематични справки по заявка на регистрирани външни читатели срещу заплащане съгласно Ценоразпис на услугите в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”.  

РАЗДЕЛ ІV
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ  

Чл. 16. (1) Заемането на библиотечни материали за дома се осъществява само чрез интегрираната библиотечно-информационна система.
(2) Не се заемат за домашно ползване – ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания, периодични издания, справочници, енциклопедии, многотомни издания и библиотечни документи, постъпили в библиотеката по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.            
(3) Преподавателите от Университета заемат библиотечни материали от Библиотеката за домашно ползване – до 10 тома за срок от 30 дни. След изтичането на срока, ако заетите библиотечни материали не се презапишат, следва да бъдат върнати в Библиотеката. Заетите за домашно ползване библиотечни материали могат да бъдат презаписвани два пъти.
(4) Студентите от Университета заемат библиотечни материали за домашно ползване само от филиалните библиотеки – до 5 тома за срок от 30 дни. След изтичането на този срок, ако заетите библиотечни материали не се презапишат, следва да бъдат върнати в Библиотеката. Заетите за домашно ползване библиотечни материали могат да бъдат презаписвани един път.
(5) Служителите от Университета заемат библиотечни материали за домашно ползване до 5 тома за срок от 30 дни. След изтичането на този срок, ако заетите библиотечни материали не се презапишат, следва да бъдат върнати в Библиотеката. Заетите за домашно ползване библиотечни материали могат да бъдат презаписвани един път.
(6) Външните читатели нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.            

РАЗДЕЛ V
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ    

Чл. 17. (1) Чрез услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) на преподавателите, докторантите и студентите от Университета се осигурява възможност за временно ползване на библиотечни материали от други библиотеки в страната и чужбина.
(2) Услугата действа на териториален принцип и не се прилага в рамките на едно населено място.
(3) Получените библиотечни материали по МЗ се ползват само в читалните на Библиотеката за срока, определен от библиотеката доставчик.
(4) Чрез услугата МЗ Библиотеката предоставя библиотечни материали от фонда си на други библиотеки в страната и чужбина.            
(5) При заемане на библиотечни материали по МЗ от библиотеките в страната читателят се уведомява за конкретните условия (цени, срокове) на съответната библиотека.            
(6) При заемане на библиотечни материали по Международно междубиблиотечно заемане преподавателите, докторантите и студентите от Университета имат право да поръчат до три книги и пет статии за една академична година.            
Чл. 18. (1) Библиотеката предоставя услугата Доставка на документи по електронен път.
(2) Чрез нея се поръчват статии от периодични издания и сборници и до тридесет страници от книги (като поръчката не трябва да надхвърля една трета от изданието).
(3) Услугата действа на териториален принцип и не се прилага в рамките на едно населено място.              

РАЗДЕЛ VI
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ    

Чл. 19. Читателите на библиотеката са длъжни:
(1) Да се информират за задълженията и отговорностите, които поемат като читатели на Библиотеката.
(2) Да не увреждат библиотечните материали.
(3) Да уведомяват дежурния библиотекар за наличието на повредени и липсващи страници на ползваните библиотечни материали.
(4) Да спазват определените срокове за ползване на библиотечните материали.
(5) Да пазят тишина и да не провеждат телефонни разговори в читалните.
(6) Да спазват правилата за противопожарна безопасност и забраната за пушене в Библиотеката (включително електронни цигари).
Чл. 20. Не се допуска в Библиотеката:
1. преотстъпването на заетите библиотечни материали от един читател на друг;
2. внасянето на храни и напитки (с изключение на бутилка вода);
3. допускането на читатели и посетители в състояние на алкохолно или наркотично опиянение;
4. допускането на читатели и посетители с неподходящо облекло;
5. допускането на читатели и посетители, носещи оръжие. 
Чл. 21. Допуска се внасянето на собствени книги в Библиотеката от читателите при спазването на следните условия:
1. всеки читател задължително вписва заглавията на внасяните книги на гърба на контролния лист при получаването му;
2. при влизане в читалните читателят задължително представя контролния лист за проверка и печат на дежурния библиотекар;
3. във филиалните библиотеки внасянето на книги се допуска след разрешение от дежурния библиотекар.
Чл. 22. (1) При влизането си в Централната библиотека всеки читател е длъжен да представи на служителя на гардероба читателската си карта, срещу която получава контролен лист и номер от гардероба.
(2) Когато читателят няма личен багаж, му се предоставя специален контролен лист. При заемане на книги от централното книгохранилище читателят представя контролния лист и личен документ на Заемна служба.
(3) Ползването на гардероб в Централната библиотека, както и във филиалните библиотеки, където има обособен такъв или места за оставяне на връхни дрехи е задължително и безплатно.
(4) На гардероба в Библиотеката не се приемат за съхранение пари и ценности, както и обемист багаж (пътни чанти, куфари, големи сакове и др.).
Чл. 23. (1) При напускане на Библиотеката читателят връща на служителя на гардероба номера и контролния си лист, задължително подпечатан от дежурния библиотекар.
(2) Във филиалните библиотеки, където има гардероби на самообслужване, читателят взима вещите си и връща ключа на дежурния библиотекар.    

РАЗДЕЛ VII
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ    

Чл. 24. Служителите на Библиотеката са отговорни за стриктното спазване на правила за опазване на библиотечния фонд.
Чл. 25. Служителите в Библиотеката са длъжни да предоставят качествени библиотечно-информационни услуги.
Чл. 26. Служителите на пропуска в Централната библиотека са длъжни:
1. да посрещат вежливо и да упътват всички читатели и посетители;
2. да изискват читателска карта при влизане и контролен лист при напускане на библиотеката.
Чл. 27. Служителите на гардероба в Централната библиотека са длъжни:
1. да посрещат вежливо всички читатели и посетители;
2. да предоставят на читателите номер от гардероба и контролен лист;
3. да изискват от читателите да върнат номера от гардероба при напускане на библиотеката.
Чл. 28. Служителите на Заемна служба в Централната библиотека и библиотекарите от филиалните библиотеки са длъжни:
1. да извършват точна и прецизна регистрация на читателите и да поддържат съответната документация;
2. да извършват вторична регистрация на читателите;
3. да запознават новите читатели с реда за ползване на библиотечните материали и услугите в библиотеката,  с правата и задълженията им;
4. да спазват стриктно сроковете за изпълнение на поръчките;
5. да обясняват на читателите причините, поради които поръчаният библиотечен материал не може да бъде предоставен за ползване;
6. да поддържат картотека на отказите и да водят ежедневна статистика;  
7. да поддържат реда на библиотечните материали и да спазват стриктно установения режим за ползване и съхранение.
Чл. 29. Служителите в читалните на Централната библиотека и във филиалните библиотеки са длъжни:
1. да оказват помощ на читателите при работа с фондовете на свободен достъп;
2. да поддържат установения ред на фонда в читалните;
3. да не допускат изнасяне на литература от фонда на читалнята или преотстъпването ѝ без разрешение;
4. да следят стриктно за начина на ползване на библиотечните материали, като не допускат подчертаване и късане на страници.
Чл. 30. Служителите в отдел “Библиотечно-информационно обслужване” на Централната библиотека и библиотекарите от филиалните библиотеки са длъжни:  
1. да оказват съдействие на читателите при работата им с онлайн каталога и електронните ресурси;  
3. да изпълняват заявените информационни справки.        

РАЗДЕЛ VIII
ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОМПЮТРИ В БИБЛИОТЕКАТА    

Чл. 31. Потребителските компютри в Библиотеката се ползват само за образователни и научни цели.
(1)   Право на ползване на потребителските компютри и интернет има всеки регистриран читател:
1. преподаватели, студенти и докторанти от Университета имат право на неограничен достъп до компютрите.
2. външните читатели имат право да ползват потребителските компютри не повече от 60 мин.
(2) Не се позволява използването на външна памет.
(3) Не се позволява изтеглянето на софтуер, филми, музика и др. материали.
(4) Не се позволява дългосрочното запазване на файлове. Всички файлове се изтриват в края на работния ден.          

АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ    

Чл. 32. Съгласно заповед на ректора на Университета при дипломиране, пенсиониране или напускане на Университета читателят задължително представя документ, че няма задължения към Централната библиотека и към филиалните библиотеки в отдел “Студенти” или в отдел “Личен състав и трудови отношения” на Университета.
Чл. 33. Читател, който с действията си руши библиотечния инвентар, държи се грубо и арогантно със служителите и не спазва разпоредбите на тези правила се лишава от правото да ползва библиотеката, като забраната се отразява в интегрираната библиотечно-информационна система.
Чл. 34. (1) Ако читателят повреди или не върне зает библиотечен материал, е длъжен да го замени с идентичен библиотечен материал или негово копие на хартиен носител или да го възстанови с друг по преценка на библиотекаря, или да заплати петкратната му стойност по пазарни цени в отдел „Комплектуване на библиотечни ресурси” в Централната библиотека.  
Чл. 35. За кражба на библиотечни материали се търси административна отговорност и читателят се лишава от право да ползва библиотеката.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Правилата за обслужване на читателите в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” са съобразени с:
1. Вътрешни правила и актове на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
2. Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.
3. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 6.07.2009 г.) Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г.
§ 2. Всички промени на реда, установен от тези правила, са валидни само ако са утвърдени от Библиотечния съвет.
§ 3. Ценоразпис на услугите в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” са неразделна част от Правилата за обслужване на читателите.     

* Правилата за обслужване на читатели са приети с Протокол №2/12.04.2017 г. на заседание на Библиотечния съвет