Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Правилник за организацията и дейността на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работата на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ при Софийския университет. 

(2) В своята дейност Университетската библиотека се ръководи от вътрешните правилници и актове на Софийския университет, от настоящия правилник и от нормативните документи, които уреждат библиотечно-информационната дейност в страната. 

Чл. 2. Университетската библиотека е обслужващо звено (по ЗВО), което осигурява учебната и научната дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Чл. 3. Университетската библиотека е обслужващо звено, изпълняващо библиотечно-информационни, образователни и научноизследователски функции. Тя е част от националната библиотечна система.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Чл. 4. Университетската библиотека: 

(1) осъществява библиотечно и научно-информационно обслужване на преподавателите, студентите, докторантите, специализантите и служителите на Софийския университет, както и на външни потребители. 

(2) В изпълнение на тази задача: 

1. осъществява научно комплектуване на многоотраслов фонд в съответствие с научната стратегия и образователната политиката на Софийския университет; 

2. съхранява българската книжовна продукция като депозитна библиотека от 1925 г.; 

(3) извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на библиотекознанието, библиологията, библиографията и научната информация и осъществява подготовката на изданията на Унивреситетската библиотека; 

(4) поддържа интегрирана библиотечно-информационна система; 

(5) създава библиографски и информационни бази данни; 

(6) формира и развива дигитални колекции; 

(7) осъществява книгообмен с издания на Софийския университет ”Св. Климент Охридски” с български  и чуждестранни университети, библиотеки, научни институти и академични организации; 

(8) участва в системата за междубиблиотечно заемане; 

(9) организира за нуждите на различните категории потребители (студенти, специализанти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и др.) курсове по информационна компетентност; 

(10) служи като учебна база за студентите от специалност библиотечно-информационни науки; 

(11) координира дейността си с други библиотеки, библиотечни мрежи и информационни звена; 

(12) предоставя експертна и консултантска помощ на библиотеки и други институции; 

(13) сътрудничи в работата на международни организации, работещи в областта на библиотечно-информационните науки; 

(14) участва в разработването и реализирането на национални и международни проекти; 

(15) организира и провежда научно-информационни, културни и образователни събития.

III. УПРАВЛЕНИЕ   

Чл. 5. Управлението на Университетската библиотека се осъществява на основата на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, настоящия правилник и други вътрешни и външни актове. 

Чл. 6. Органи на управление на Университетската библиотека са: 

(1) Библиотечен съвет (БС). 

(2) Директор. 

Чл. 7. (1) Библиотечният съвет е ръководен орган, който съгласува работата на Университетската библиотека с научноизследователската, учебната и други дейности на Софийския университет; 

(2) членовете на БС се избират от Академическия съвет (АС) по предложение на деканите на съответните факултети и Директора на библиотеката за срок от 4 години; 

(3) БС се състои от Директора на Университетската библиотека и 6 души хабилитирани преподаватели. 

(4) Библиотечният съвет: 

1. текущо разглежда въпроси, свързани с изпълнението на основните задачи на Университетската библиотека; 

2. разглежда бюджета, годишните планове и отчетите на Университетската библиотека и при необходимост прави предложения към ректорското ръководство; 

3. обсъжда изследователската и издателската дейност на Университетската библиотека. 

(5) председателят на Библиотечния съвет е хабилитирано лице, което се избира от Академическия съвет по предложение на Ректора за срок от 4 години. Председателят ръководи и представлява Библиотечния съвет, свиква и води неговите заседания. 

(6) Мандатът на председателя или на член на библиотечния съвет може да бъде прекратен предсрочно по реда на избирането му на основанията за предсрочно прекратяване на мандата на член на Академическия съвет по чл. 19, ал. 2 от Правилника на Софийския университет. 

Чл. 8. Директорът на Университетската библиотека: 

(1) ръководи цялостната дейност на библиотеката. 

(2) избира се с конкурс, утвърждава се от Академическия съвет и се назначава от Ректора на Софийския университет. 

(3) В изпълнение на правомощията си: 

1. носи отговорност за цялостното състояние на Университетската библиотека; 

2. отговаря за изразходването на бюджета на библиотеката; 

3. осъществява кадровата политика на библиотеката; 

4. съгласно Правилника на Софийския университет упражнява контрол по отношение дейностите на библиотеката и работата на сътрудниците; 

5. представя Университетската библиотека и защитава нейните интереси пред български и чуждестранни институции; 

6. решава всички въпроси относно управлението на Университетската библиотека извън изключителната компетентност на Академическия съвет и на Библиотечния съвет; 

7. представя годишния отчет за дейността на Университетската библиотека пред Академическия съвет; 

8. съвместно с научната група планира издателската дейност на библиотеката и я представя за обсъждане от БС. 

Чл. 9. (1) В своята работа директорът се подпомага от заместник-директор по библиотечната дейност; 

(2) заместник директорът се назначава от Ректора по предложение на Директора на библиотеката; 

(3) в изпълнение на правомощията си заместник-директорът: 

1. замества директора и в негово отсъствие изпълнява възложените му задачи; 

2. координира, контролира и отчита производствената дейност в библиотечната мрежа; 

3. ръководи методичната дейност на филиалните библиотеки от мрежата на Университетската библиотека; 

4. разработва концепции, методически материали, нормативни и други документи, свързани с дейността на Университетската библиотека. 

Чл. 10. (1) В своята дейност директорът и заместник-директорът на Университетската библиотека се подпомагат от следните съвещателни органи: 

1. Дирекционен съвет (ДС). 

2. Специализирани съвети по различните дейности в Университетската библиотека. 

(2) Съставът, ръководството, предметът на дейност и срокът на действие на Дирекционния съвет и на специализираните съвети се определят със заповед на директора на Университетската библиотека. 

Чл. 11. (1) Според нуждите ръководството на библиотеката създава или закрива специализирани съвети по различните дейности. 

(2) За решаване на конкретни проблеми със заповед на директора се създават и временни комисии. 

Чл. 12. (1) Научната група осъществява научни и научно-приложни изследвания в областта на библиотекознанието, библиологията, библиографията и научната информация и е съвещателен орган за координиране и управление на дейността на библиотеката;  

(2) в състава на групата влизат хабилитираните лица и докторите, които работят в Университетската библиотека. 

(3) правилата за дейността и организацията на научната група се утвърждават от Директора на Университетската библиотека. Научната група планира и отчита своята дейност пред БС.

IV. УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА   

Чл. 13. Университетската библиотека е единен библиотечно-информационен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и филиални библиотеки към факултети, катедри и специалности. 

Чл. 14. Дейността и организацията на работата на Централната библиотека и филиалните библиотеки се определят от инструкции и правила, утвърдени от Директора. 

Чл. 15 (1) В Централната библиотека са обособени следните направления и функционални отдели, ръководени от ръководител на направление и началник на отдел: 

(2) Направление „Комплектуване и каталогизация”, което се състои от следните отдели: Комплектуване на библиотечни ресурси; Комплектуване на периодични ресурси и бази данни; Каталогизация; 

(3) Направление „Библиотечно-информационно обслужване и фондове”, което се състои от следните отдели: Организация и опазване на фондовете; Библиотечно-информационно обслужване; Редки и ценни издания; Дигитализация; 

(4) Направление „Библиотечно-информационни технологии и мрежи”; 

(5) Отдел „Координация и връзки с обществеността”. 

Чл. 16. Направление „Комплектуване и каталогизация”: 

(1) осъществява подбор и комплектува библиотечни ресурси на български и чужди езици за Централната библиотека и филиалните библиотеки чрез покупка, дарение, депозит и книгообмен; 

(2) осъществява международен и вътрешен книгообмен с научни издания на Софийския университет; 

(3) извършва вторичен подбор и отчисления по реда, установен от нормативните документи, свързани с организацията и управлението на фондовете; 

(4) осъществява ретроспективно комплектуване на библиотечни ресурси; 

(5) регистрира и технически обработва библиотечните ресурси; 

(6) съхранява и отразява движението на библиотечния фонд в инвентарните книги; 

(7) изготвя актовете за заприходяването на придобитите библиотечни ресурси, постъпили без съпроводителен документ; (8) изготвя годишната статистика за новопостъпилите библиотечни ресурси; 

(9) създава библиографски записи на библиотечните ресурси в интегрираната библиотечно-информационна система; 

(10) извършва аналитико-семантична обработка – създаване, въвеждане и редактиране на класификационни индекси по УДК и предметни рубрики в библиографските записи; 

(11) създава и редактира контролни записи в авторския файл и във файла на предметните рубрики в интегрираната библиотечно-информационна система; 

(12) осъществява контрол на качеството на библиографските записи и при необходимост ги редактира; 

(13) комплектува периодични ресурси и бази данни чрез покупка, дар, депозит и книгообмен; 

(14) подготвя списъците за абонамент на периодични ресурси и бази данни; 

(15) текущо регистрира новополучените периодични ресурси; 

(16) подготвя и изпраща рекламациите за неполучени периодични ресурси. 

Чл. 17. Направление „Библиотечно-информационно обслужване и фондове”: 

(1) организира и поддържа библиотечните фондове в Централната библиотека и депозиториумите, отговаря за съхранението и ползването на колекциите от старопечатни, редки и ценни издания; 

(2)  извършва централизирана регистрация на читателите; 

(3) отговаря за обслужването в читалните на Централната библиотека, като предоставя за ползване библиотечни ресурси от централното книгохранилище и депозиториумите; 

(4) предоставя специализирани услуги за студенти със специални образователни потребности; 

(5) изпълнява получените онлайн заявки за библиотечни ресурси; 

(6) доставя и изпраща чрез системата за междубиблиотечно заемане необходимите библиотечни ресурси и предлага специализираната услуга – доставка на документи по електронен път; 

(7) осигурява библиографското и информационното обслужване на преподавателите, докторантите, студентите и специализантите на  Софийския университет; 

(8)  изготвя тематични и наукометрични справки; 

(9) извършва консултантска помощ при ползването на собствените и специализираните електронни бази данни; 

(10) изработва библиографски указатели; 

(11) създава и поддържа дигиталните колекции, в това число и предназначените за студенти със специални образователни потребности. 

Чл. 18. Направление „Библиотечно-информационно обслужване и мрежи” (БИТМ): 

(1) отговаря за базовата и текущата поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система (ИБИС); 

(2) извършва необходимите настройки на интегрираната библиотечно-информационна система (ИБИС); 

(3) осигурява сигурността, стабилността и непрекъснатата работа на системата и представянето на електронния каталог на библиотеката в Интернет пространството; 

(4) извършва редовното преминаване към актуална версия на ИБИС; 

(5) поддържа интернет и интранет мрежата; 

(6) инсталира и поддържа сървърите на Университетската библиотека; 

(7) отговаря за функционалната поддръжка на сайта на библиотеката. 

Чл. 19. Отдел „Координация и връзки с обществеността”: 

(1) работи в тясно сътрудничество и координира дейността си с отделите „Информация и връзки с обществеността” и „Международна дейност и протокол” на Софийския университет, осъществява контакти с медиите и предоставя информация за новостите и събитията в Университетската  библиотека; 

(2) поддържа контакти с институции и организации, партньори на Университетската библиотека;  

(3) организира подготовката и провеждането на различни прояви (изложби, представяния на книги, конференции и др.) в Университетската библиотека, включително и с международно участие; 

(4) подготвя рекламни материали и издава електронен бюлетин; 

(5) актуализира информацията на сайта и поддържа профилите на Университетската библиотека в социалните мрежи; 

(6) координира дейностите по международното сътрудничество на Университетската библиотека; 

(7) изготвя проектни предложения по европейски и други програми, отговарящи на дейността на библиотеката; 

(8) извършва преводи на документи за нуждите на Университетската библиотека. 

Чл. 20. Филиални библиотеки (ФБ). 

(1) за дейността на филиалните библиотеки отговаря завеждащ библиотека, който при необходимост координира дейността си с деканските ръководства и факултетните библиотечни съвети; 

(2) във филиалните библиотеки се извършват следните дейности: 

1. комплектуване на библиотечни ресурси по профила на ФБ; 

2. организиране и поддържане на библиотечния фонд; 

3. извършване на вторична регистрация на читателите; 

4. обслужване на читателите; 

5. организирането на материалната база – помещения, обзавеждане, доставка на необходимата техника и поддръжката на филиалните библиотеки се осигурява от деканските ръководства.

V. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 21. Дейността на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” се финансира от: 

(1) Бюджета на Софийския университет „Св. Климент Охридски” съгласно Правилника за управление и разпределение на бюджета; 

(2) Средства от проекти; 

(3) Средства, получени от академични и други фондации, както и от международни организации, работещи в областта на библиотечно-информационната дейност; 

(4) Дарения и други източници. 

Чл. 22. (1) Университетската библиотека може да придобива средства и от: 

1. регистрация на читателите; 

2. извършени библиотечно-информационни услуги по ценоразпис, утвърден със заповед на Ректора. 

Чл. 23. Университетската библиотека може да бъде допълнително целево финансирана и от държавни и недържавни фондове.   

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Въз основа на този правилник се разработват Правила за обслужване на читателите. 

Правилникът     за     организацията      и      дейността    на    Университетска   библиотека „Св. Климент Охридски” е приет от Академическия съвет на 31 май 2017 и отменя Правилника на библиотеката, приет на заседание на Академическия съвет на 13 юли 2005 г., протокол № 12.