Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Колекция „Славика” (1822-1922)

Колекция „Славика“ (1822-1922) представя редките и ценни издания в областта на славянската филология, съхранявани във фонда на Университетската библиотека. Обхватът на колекцията е 862 заглавия старопечатни издания, ръкописи на лекции, монографии. Изданията в колекцията са на 14 езика. Представянето на колекцията в електронен формат е една от дългосрочните задачи на Университетската библиотека и има за основна цел опазване на фонда.

Към колекцията